1. English
Dewislen llywio safle agored

Cwrdd y Tîm

Mae gan Tyfu Canolbarth Cymru dri thîm rhanbarthol er mwyn sicrhau datblygiad a chyflawniad y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru, gan gynnwys Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Wrth i bob tîm gyflawni swyddogaeth benodol, maent oll yn cydweithio'n agos er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei alinio a'i integreiddio ar draws y rhanbarth.

 

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol (RET) Canolbarth Cymru

Mae RET yn gweithio ar draws pob sector er mwyn sicrhau cyfranogiad effeithiol a llwyddiant buddsoddiadau a ariannir gan UE - gan ychwanegu gwerth i fuddsoddiadau presennol/arfaethedig o fewn cyd-destun gweithgareddau a chyfleoedd thematig a rhanbarthol sefydledig ac sy'n dod i'r amlwg.  Mae'r tîm yn cyflawni'r swyddogaethau strategaeth, cynllunio ac ymgysylltu er mwyn gwireddu'r Weledigaeth ar gyfer Canolbarth Cymru.

Wefan RET Canolbarth Cymru

Y Tîm RET

Claire Miles - Rheolwr Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru, 07817 000719, claire.miles@ceredigion.gov.uk

Ann Elias - Rheolwr Prosiectau a Rhaglenni Trafnidiaeth Rhanbarthol, ann.elias@ceredigion.gov.uk

Barbara Green - Swyddog Cymorth Prosiectau, barbara.green2@ceredigion.gov.uk

Ariannir RET yn rhannol gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ynghyd â Chyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.

 

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP) Canolbarth Cymru

Mae'r RSP yn bartneriaeth a arweinir gan fyd busnes yn bennaf, sy'n gweithio gydag arweinwyr busnes, partneriaid a rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth er mwyn deall y ddarpariaeth sgiliau ac anghenion y farchnad lafur, er mwyn ysgogi buddsoddiad sy'n bodloni gofynion cyflogwyr a'r gweithlu.  Mae'r RSP yn pontio'r bwlch rhwng addysg ac adfywio er mwyn creu economi gref a ffyniannus sy'n seiliedig ar arloesedd, twf a gweithlu galluog.

Wefan RSP Canolbarth Cymru

Y Tîm RSP:

Aggie Caesar-Homden - Rheolwr Partneriaeth - Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol  Canolbarth Cymru, 01597 826713, aggie.caesar-homden@powys.gov.uk

Arinola Ogundeji - Swyddog Cymorth Prosiectau - Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, arinola.ogundeji@powys.gov.uk

Louise Grove-White - Swyddog Prosiect - Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, louise.grove-white@powys.gov.uk

Lily Else - Swyddog Cymorth Prosiectau - Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, lily.else@powys.gov.uk

Gallwch gysylltu â'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru drwy: midwalesrsp@powys.gov.uk

Ariannir yr RSP yn llawn gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

Swyddfa Rheoli Portffolio (PoMO) Canolbarth Cymru

Mae'r PoMO yn gyfrifol am ddatblygiad a darpariaeth rhaglen waith ranbarthol ar y cyd (portffolio) er mwyn helpu i gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru a'r Weledigaeth ehangach ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru.  Mae'r Fargen Twf yn rhaglen gyfalaf a gaiff ei chynorthwyo gan gyllid Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru er mwyn cynorthwyo adferiad economaidd a thwf i gynorthwyo gweithgarwch creu swyddi a chynyddu cynhyrchiant ac uchelgais amgylcheddol a chymdeithasol ehangach.

Wefan Bargen Dwf Canolbarth Cymru

Y Tîm PoMO:

Cathy Martin - Rheolwr Gweithrediadau Tyfu Canolbarth Cymru, 07971 954786, cathy.martin@ceredigion.gov.uk

David Owen - Rheolwr Rhaglen Digidol Tyfu Canolbarth Cymru, 07790 893322, david.owen@ceredigion.gov.uk

John Collingwood - Rheolwr Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau Tyfu Canolbarth Cymru, John.Collingwood@ceredigion.gov.uk

Gareth Marston - Rheolwr Prosiect ESF Tyfu Canolbarth Cymru, 07929 751833,  gareth.marston@ceredigion.gov.uk

Stacey-Jayne Oakham - Swyddog Dadansoddi a Chefnogi Portffolio Tyfu Canolbarth Cymru, 07971 954788, stacey-jayne.oakham@ceredigion.gov.uk

Angharad Massow - Swyddog Cyfathrebu Tyfu Canolbarth Cymru, angharad.massow@ceredigion.gov.uk

Mae'r PoMO yn cael ei ariannu /cefnogi'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru*, ynghyd â Chyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Phrifysgol Aberystwyth.

*gweler https://llyw.cymru/cronfeydd-yr-ue am fwy o fanylion.

WG logo

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu