Toggle menu

Newyddion a Digwyddiadau

Gallwch weld y newyddion diweddaraf am Dyfu Canolbarth Cymru, datblygiadau am weithgarwch a sefydliadau yr ydym yn eu cefnogi trwy ddilyn ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol: X (Yn flaenorol yn cael ei alw'n Twitter) https://twitter.com/growingmidwales LinkedIn: www.linkedin.com/company/growing-mid-wales

Archwilio cyfleoedd ar gyfer chwyldro digidol yng Nghanolbarth Cymru

13.03.24 Mae band eang Gigabit yn dechnoleg newydd sydd â buddion i deuluoedd a busnesau. Gall y prosiectau presennol sy'n cael eu ariannu trwy grant gynorthwyo Canolbarth Cymru i wella eu seilwaith cysylltedd yn sylweddol, ond gall fod yn gymhleth wrth archwilio'r opsiynau sydd ar gael.

Casglu barn ledled Canolbarth Cymru ar ddefnyddio ynni a thrafnidiaeth

08.02.2024 - Mae gwaith cynllunio ynni ardal leol yn mynd rhagddo ledled Cymru er mwyn deall sut mae pobl yn defnyddio ynni a thrafnidiaeth ar hyn o bryd a'u cynlluniau at y dyfodol.

Angen Arweinwyr Busnes i gefnogi'r gwaith o gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru

08.02.2024 - Rydym yn chwilio am arweinwyr busnes ac arbenigwyr economaidd i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Digwyddiad i ddod ynghylch atebion busnes Cynaliadwy yng Nghanolbarth Cymru: Lleihau allyriadau a chostau

18.01.2024 - Mae digwyddiad ar gyfer busnesau Canolbarth Cymru ‒ i edrych ar ffyrdd o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau ynni ‒ yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim gan Dyfu Canolbarth Cymru ar y cyd â Chynghorau Sir Ceredigion a Phowys.

Bargen Dwf Canolbarth Cymru yn agosáu at gyrraedd y nod yn 2024

14.11.2023 - 'Mae Bargen Dwf Canolbarth Cymru wedi gweld cynnydd da yn 2023 ac mae bellach bron â chyrraedd y 'cyfnod cyflawni'. Dyma yw'r diweddariad a rannwyd gyda gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ac Arweinwyr Cyngor Sir Powys a Cheredigion mewn cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar y 9fed o Dachwedd.

Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol

01.11.2023 - Mae trigolion Canolbarth Cymru yn cael y cyfle i roi eu sylwadau ar Gynllun Corfforaethol Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) y rhanbarth.

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn ystyried yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

29.09.2023 - Ar 18fed Medi, mewn cyfarfod partneriaeth rhanbarthol gyda'r nod o hyrwyddo a chynrychioli blaenoriaethau'r rhanbarth ar gyfer datblygu economaidd, trafodwyd y weledigaeth newydd ar gyfer twf economaidd yng Nghanolbarth Cymru. Adolygodd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru'r cerrig milltir allweddol hyd yma ac ystyriodd lle'r oedd angen addasu'r agwedd ranbarthol at ddatblygu economaidd ymhellach i adlewyrchu nifer o heriau.

Gofyn am farn busnesau am dirwedd sgiliau Canolbarth Cymru

22.09.2023 - Mae gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud am yr heriau rydych yn eu hwynebu fel busnes ac ar hyn o bryd mae'n cynnal arolwg byr, 5 munud o hyd i ddarganfod mwy am yr heriau hyn, yn enwedig o ran recriwtio sgiliau, nawr ac yn y dyfodol.

Rhan gyntaf cyllid y Fargen Twf ar ei ffordd i Ganolbarth Cymru

02.10.2023 - Mae Tyfu Canolbarth Cymru, partneriaeth ranbarthol a threfniant ymgysylltu rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a gyda Llywodraeth Cymru a DU, wedi datgloi'r dyraniad cyllid cyntaf gan y ddwy lywodraeth fel rhan o gytundeb Bargen Twf Canolbarth Cymru.

Galwad i brosiectau yng Nghanolbarth Cymru i ddod gerbron ar gyfer cyllid y rhaglen Lluosi

20.09.2023 - O ddydd Llun Hydref 2ail, bydd prosiectau sy'n gweithredu mewn ardaloedd Llywodraeth Leol yng Ngheredigion a Phowys yn medru ymgeisio am gyllid o'r rhaglen Lluosi. Mae gan Ganolbarth Cymru gyllid o £5 miliwn ar gyfer prosiectau Lluosi hyd at fis Rhagfyr 2024.

Sero Net: Beth yw'r cyfleoedd a'r heriau i fusnesau yng Nghanolbarth Cymru?

12.09.2023 - Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys yn parhau i gydweithio â phartneriaid yng Nghanolbarth Cymru ar ystod o faterion strategol sy'n helpu i drawsnewid a thyfu'r economi ranbarthol. O gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ac arwain ar yr agenda Sgiliau, mae gwaith Tyfu Canolbarth Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Tyfu cyfleoedd yng Nghanolbarth Cymru

25.07.2023 - Ddydd Llun, Gorffennaf y 24ain yn Sioe Frenhinol Cymru, mynychodd partneriaid Tyfu Canolbarth Cymru dderbyniad i ystyried y cynnydd sydd wedi'i gyflawni hyd yma ac i edrych ymlaen at y camau datblygu nesaf ar draws holl waith y rhanbarth.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu